Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 04 2019

SilentForest
Najprostsze wyjście - pomyślał mistrz - oszaleć. Przestać kontrolować sytuację. Położyć się na fali. Dać się ponieść. 
— Marcin Świetlicki, Jedenaście
SilentForest
Usuń ze swojego słownika słowo "problem" i zastąp słowem "wyzwanie". Życie stanie się nagle bardziej podniecające i interesujące.
— Albert Camus
Reposted fromxalchemic xalchemic viairmelin irmelin
SilentForest
0570 cf85 420
Reposted frommagdenvja magdenvja viairmelin irmelin

February 02 2019

SilentForest
4462 3e4b 420
Reposted fromkjuik kjuik viayikes yikes
SilentForest
1227 4910 420
Reposted fromfoods foods viayikes yikes
SilentForest
0512 d398 420
Reposted frompiehus piehus viaBrainy Brainy
6254 a3a5 420
Reposted fromjazminrose jazminrose viairmelin irmelin

January 30 2019

SilentForest
2533 2e8b 420
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
SilentForest
2536 7298 420
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
SilentForest
5387 bc8e 420
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
SilentForest
0794 d359 420
Reposted frommangoe mangoe
SilentForest
0799 fa8b 420
Reposted fromanheros anheros
SilentForest
7980 29bc 420
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
SilentForest
0805 422c 420
Reposted fromanheros anheros
SilentForest
0832 0f64 420
rób!
Reposted fromredhairwitch redhairwitch
SilentForest
0873 7831 420
Reposted fromdesinteressement desinteressement
SilentForest
1100 27ac 420
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
SilentForest
1103 d0e9 420
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
SilentForest
1153 bb5e 420
Reposted fromsoftboi softboi
SilentForest
1242 d3a0 420
Reposted fromsavatage savatage
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl