Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2017

SilentForest
5469 11d0 420
Reposted fromhagis hagis

July 21 2017

SilentForest
Reposted fromFlau Flau viaBrainy Brainy
SilentForest
Reposted fromFlau Flau viaBrainy Brainy
SilentForest
3465 039b 420
they become you
Reposted fromstonerr stonerr viasoulwax soulwax

July 20 2017

SilentForest
3831 5e9f 420
Reposted fromdubaioffers3123 dubaioffers3123
SilentForest
3674 dd6c 420
Reposted fromzelka zelka
SilentForest
Przy okazji doradzę: staraj się być samowystarczalny, tak żeby nie zależeć od nikogo finansowo, emocjonalnie, seksualnie, nie uzależniaj się od jednej osoby. Moja ukochana dewiza, wzięta od Asimova, brzmi: "Niech zmysł moralny nie skłoni cię nigdy do niewłaściwej decyzji, zmysł moralny potrafi sprowadzić na manowce."
— Jerzy Vetulani
Reposted fromkyte kyte viazelka zelka
SilentForest
4113 0812 420
Jacek Szynkarczuk "Na krańcu świata"
Reposted fromzelka zelka
8794 0871 420
Reposted fromgrrltechie grrltechie viasoulwax soulwax
SilentForest
 Zawsze zwracaj uwagę na to, z kim dzielisz intymną energię.
 Bliskość na tym poziomie przeplata energię twojej aury z energią partnera. To potężne połączenie, które niezależnie od tego, jaką mu nadajesz rangę, powoduje duchowe skutki uboczne. Im bardziej współdziałasz z kimś na poziomie intymnym, tym głębiej jest współzależność energii i tym bardziej obce aury przeplatają się z twoją.
 Wyobraź sobie niestałość i zaburzenia aury człowieka, który nosi w sobie dużą ilość energetycznych odłamków. Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że taka chaotyczna siła odpycha od nich pozytywną energię i przyciąga negatywną.
Zawsze powtarzam:  „Nie śpij z człowiekiem, którym nie chciałbyś się stać”
— Lisa Ch. Patterson
Reposted fromkyte kyte viastonerr stonerr
SilentForest
6697 278a 420
Reposted fromkyte kyte viastonerr stonerr

July 19 2017

SilentForest
SilentForest
9716 7c6d
This dog is probably dead now ...
Reposted fromnazghul nazghul vianiskowo niskowo
SilentForest
0457 eb75 420
Reposted from1911 1911 viasmoke11 smoke11
SilentForest
8486 0aaf 420
Reposted fromhighringo highringo viaxal xal

July 18 2017

SilentForest
5426 602d 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacrispybones crispybones
SilentForest

July 17 2017

SilentForest
0452 a3b6
Reposted fromsosna sosna
SilentForest
  "Ilekroć mówię „tak”, widzę już, ile „nie” mnie to kosztować będzie.
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromIriss Iriss viaawakened awakened
7946 b6f3 420
Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out viaintroweird introweird
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl