Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 23 2017

SilentForest
8635 c311 420
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viaTigerle Tigerle
SilentForest
8204 62d5 420
Reposted frompartyhardorgtfo partyhardorgtfo viadivi divi
SilentForest
Ludzie w ciągu twojego życia będą przychodzić i odchodzić od ciebie z różnych ważnych lub najbardziej prozaicznych przyczyn. [...] Więc to ty musisz być najlepszą przyjaciółką samej siebie, wiedzieć, kim jesteś, i nigdy nie pozwolić sobie wmówić, że jesteś kimś, kim dobrze wiesz, że nie jesteś.
— Mia March
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viabrianmay brianmay
9554 6fe4 420
Reposted fromkulamin kulamin vialekkaprzesada lekkaprzesada
SilentForest
1999 7213 420
Reposted fromQuadraphonic Quadraphonic viazupamarzen zupamarzen

November 22 2017

3062 24b1 420
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viasoulwax soulwax
SilentForest
4891 4714 420
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viasoulwax soulwax
SilentForest
5256 e9b7 420
Reposted fromregcord regcord viakuka kuka
SilentForest
5392 9233 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainsanelife insanelife
SilentForest
2103 c99a 420
Reposted fromcreepydoughnut creepydoughnut viakuka kuka
SilentForest
6207 74ca 420
Reposted frombladeush bladeush viazurawianiaczka zurawianiaczka
SilentForest
1915 0818 420
Reposted fromdaten daten viabehcio behcio
SilentForest
4325 f085 420
That's kind of sad.
Reposted fromvolldost volldost viazurawianiaczka zurawianiaczka
SilentForest
Potrzebuję rozmowy z kimś kto ma taki sam bałagan w głowie jak ja, nikt inny tego nie zrozumie.
Reposted fromalmostlover almostlover viahavingdreams havingdreams
SilentForest
7266 04b4 420
Reposted from1911 1911 viarachelbones rachelbones
SilentForest
6381 0ebd 420
Reposted fromfreakish freakish viarachelbones rachelbones
SilentForest
8224 5750 420
Reposted fromdafil dafil viarachelbones rachelbones
SilentForest
2835 e283 420
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viasoulwax soulwax
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl