Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 10 2019

SilentForest
2738 1f2c 420
Reposted fromlaters laters viaavooid avooid
SilentForest
Przyznajmy to sobie szczerze – każda z nas setki razy robiła dobrą minę do złej gry – żeby kogoś nie urazić, nie zniechęcić do siebie, nie przestraszyć. Nie obciążać swoimi problemami, nie zwracać na siebie uwagi. Ale pamiętaj – też masz prawo nie wyrabiać. Nie mieć siły. Mieć dość. Masz prawo do chwili słabości. Do tego, żeby Cię ktoś przytulił, zamiast ponownie strzelić Ci w twarz.
— "Cyniczny szept"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaavooid avooid
SilentForest
Reposted fromshakeme shakeme viaavooid avooid
SilentForest
9937 a283 420
Reposted fromyikes yikes
SilentForest
1994 5889 420
Reposted fromteijakool teijakool
SilentForest


moebius am sonntag 8
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon
SilentForest
5328 7a57 420
Reposted fromFeindfeuer Feindfeuer
SilentForest
7853 9728 420
Pacific Ocean at dusk, 9.12.2019
Reposted fromikari ikari
SilentForest
7856 f672 420
Pacific Ocean just after sunset, 9.12.2019
Reposted fromikari ikari
SilentForest
7854 b7fa 420
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom
SilentForest
Reposted fromsamuso samuso
SilentForest

Podziw jest cenniejszy od pożądania, a w dodatku bardziej wyniosły, bardziej twórczy, pożądanie jest wyjaławiające , nie ma nic bardziej destrukcyjnego niż niespełnione pożądanie, i nic smutniejszego niż pożądanie spełnione.
— Varga, Trociny.
Reposted frommyu myu viadeparter departer
SilentForest
1967 c8a8 420
Reposted fromHypothermia Hypothermia viadeparter departer
SilentForest
9997 c73c 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadeparter departer
SilentForest
Traktuj siebie jak świątynię, a nie jak śmietnik i nie ważne, czy tyczy się to jedzenia, czy myśli. Stajesz się tym, czym się karmisz.
— Magdalena Witkiewicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadeparter departer
SilentForest
4978 609d 420
/the perks of being a wallflower 
Reposted fromohfucktycznie ohfucktycznie viaBrainy Brainy
SilentForest
5064 aba7 420
Reposted fromtgs tgs viaBrainy Brainy
SilentForest
9196 e580 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaBrainy Brainy
SilentForest
9882 7fc1 420
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy viaoski oski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl