Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2019

SilentForest
0023 a483 420
Reposted frompiehus piehus viapodprzykrywka podprzykrywka
SilentForest
4347 7610 420
Reposted fromshakeme shakeme viablueberries blueberries
SilentForest
SilentForest
8290 373c 420
Reposted fromNocephya Nocephya viaRedHeadCath RedHeadCath
SilentForest
0625 1ee8 420
Reposted fromFero Fero viaRedHeadCath RedHeadCath
SilentForest
SilentForest
SilentForest
9492 68dd
Reposted fromfungi fungi viaMsCaptain MsCaptain
SilentForest
0409 d6ee 420
Reposted fromkelu kelu viaOsorkonius Osorkonius
SilentForest
9212 263a 420
Reposted fromsober sober viahaber haber
SilentForest
Oddałam kiedyś swoje całe serce komuś, kto po prostu zrobił z tego tatar. I może dlatego dzisiaj jakby mam problem z zaufaniem, mam problem z otworzeniem się i mam problem z tym, żeby na hasło "kocham Cię" zareagować dobrze. Jak się pojawia ta bliskość to już mnie nie ma.
— Agnieszka Chylińska
SilentForest
Wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób
— Leo Tolstoj "Anna Karenina"
Reposted fromunsuitable unsuitable viamalinowowa malinowowa
SilentForest
Reposted fromFlau Flau viatak-czekam tak-czekam
SilentForest
6424 0f3b 420
SilentForest
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— T. Jansson
SilentForest
0295 1e6f 420
Reposted fromzelbekon zelbekon viaschaaf schaaf
SilentForest
Coś wam powiem: każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostaje samotny nie dlatego, że lubi, ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.
— Jodi Picoult "Bez mojej zgody"
Reposted fromEmisja Emisja viaoborze oborze
SilentForest
0641 206c 420
SilentForest
3648 375c 420
Reposted fromoll oll viagrarzynka grarzynka
SilentForest
9214 11bb 420
Reposted fromsober sober viarealityisabitch realityisabitch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl