Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2019

SilentForest
7758 abc5
Reposted fromteijakool teijakool viapannamamba pannamamba
2094 5275 420
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viahaszraa haszraa
SilentForest
SilentForest
3733 9690 420
Reposted fromstundism stundism viayoann yoann
SilentForest
3757 8c27 420
Reposted fromqbshtall qbshtall viayoann yoann
SilentForest
SilentForest
9813 ce82 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
SilentForest
9807 7d7a 420
Reposted fromanheros anheros viaHypothermia Hypothermia
SilentForest
9119 fa8f 420
Reposted fromkatsiu katsiu viamihoshi mihoshi
SilentForest
4608 f948 420
Reposted fromhagis hagis viairmelin irmelin
SilentForest
9141 06ef 420
Reposted fromkatsiu katsiu viairmelin irmelin
SilentForest
9587 cfeb 420
Reposted fromsoftboi softboi
SilentForest
9588 4f9b 420
Reposted fromsoftboi softboi
SilentForest
Spróbuj nie opierać się zmianom, które napotykasz na swojej drodze. Skąd wiesz, że ta strona do której się przyzwyczaiłeś, jest lepsza od tej, która Cię czeka.
— Elif Shafak
Reposted fromavooid avooid
SilentForest
      Jeśli zaproponują ci miejsce w statku kosmicznym, nie pytaj, co to za miejsce. 
Po prostu wsiadaj.
— Sheryl Sandberg
Reposted fromavooid avooid

March 30 2019

SilentForest
9416 c6d1 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
SilentForest
SilentForest
9434 9ab1 420
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaavooid avooid
SilentForest
SilentForest
6629 b7da 420
Reposted fromtfu tfu viacoolekuh coolekuh
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl