Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2018

SilentForest
7003 9616
Reposted fromKameliaLove KameliaLove viarocktenner rocktenner
SilentForest
5078 7741
love
Reposted fromSixtus Sixtus viaBrainy Brainy
SilentForest
4948 af59 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaBrainy Brainy
SilentForest
4587 a2a9 420
Reposted fromdadzik dadzik viaBrainy Brainy
SilentForest
5212 cab5 420
Reposted fromthetemple thetemple
SilentForest
4625 a9ef 420
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viairmelin irmelin
SilentForest
7573 63a5 420
Reposted frommakemeabnormal makemeabnormal viaInnet Innet
SilentForest
8583 8b99 420
Reposted fromkarahippie karahippie viazupamarzen zupamarzen
SilentForest
4475 7c1f 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaInnet Innet
SilentForest
Gdy nie powiesz czegoś facetowi to sam się nie domyśli. Gdy nie powiesz czegoś kobiecie to stworzy własną wersję.
Reposted fromapatia apatia viaInnet Innet
SilentForest
4202 1150 420
Reposted fromTamahl Tamahl viazupamarzen zupamarzen
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.

November 10 2018

SilentForest
2247 1f23 420
Reposted fromteijakool teijakool viaBrainy Brainy
SilentForest
4545 f14e 420
suprisingly accurate
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaintroweird introweird
SilentForest
3612 1cca 420
Reposted fromnutt nutt viathetemple thetemple
SilentForest
4490 e45b 420
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viathetemple thetemple

November 09 2018

SilentForest
6372 5607 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMashe Mashe
SilentForest
3376 cfd0 420
there are 3 kinds of people on the internet.
Reposted frommangoe mangoe viavimes vimes
SilentForest
4382 5acf 420
Manhattan, NY, 1981.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaolivierk olivierk
SilentForest
5048 9c18 420
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viamikrokosmos mikrokosmos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl