Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2017

SilentForest
5373 e3d7 420
Reposted fromkyte kyte viazapachsiana zapachsiana
SilentForest
7576 5ee1 420
Reposted fromslodziak slodziak vialadymartini ladymartini
SilentForest
9126 566d 420
Cumulus clouds over "Tolstoy's House" St. Petersburg, Russia
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viadrozdzi drozdzi
7329 69da

I was trying to do my job

Reposted frommyry myry viajchigo jchigo
SilentForest
5953 908b 420
Reposted fromDennkost Dennkost viabarock barock
SilentForest
5998 d63e 420
Reposted frompierdolony pierdolony viaponurykosiarz ponurykosiarz
SilentForest
0142 c3db 420
Reposted fromcheekyleprechaun cheekyleprechaun viastonerr stonerr

May 22 2017

3995 85a6 420
Reposted fromlevindis levindis viazrazik zrazik
SilentForest
9252 b0fa 420
Reposted frommsofall msofall
SilentForest
9540 e8d0 420
Reposted fromzrazik zrazik
All relationships have ups and downs; love is strange. Just make sure you love someone for who they are, not who you want them to be.
— Unknown (via permeate)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viakato3k kato3k
SilentForest
8860 472c 420
Reposted fromelchupacabra elchupacabra
SilentForest
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
SilentForest
4266 6cc5 420
Reposted fromgainaxing gainaxing viastrzepy strzepy
SilentForest
Reposted fromfungi fungi viapapaj papaj
SilentForest
2819 a36a 420
0733 d7b2 420
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viastonerr stonerr
SilentForest
Reposted fromzielono zielono viastonerr stonerr
SilentForest
Niebezpiecznie jest pokazywać ludziom ukochane miejsca, słuchać wspólnie ulubionych piosenek, bo gdy ludzie odchodzą, ów rzeczy tracą bezpowrotnie piękno, i za każdym razem, kiedy próbujemy do nich powrócić, wywołują masę cierpienia.
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr viastonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl