Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 29 2017

SilentForest
Reposted fromFlau Flau viahagis hagis

July 28 2017

SilentForest
4625 33ef
Reposted fromkalindor kalindor
SilentForest
4760 fa39 420
The Age of Adaline (2015)
SilentForest
0924 c398 420
Reposted fromkatsiu katsiu viaponurykosiarz ponurykosiarz
SilentForest
5927 776c 420
Reposted fromhagis hagis viasoulwax soulwax

July 27 2017

SilentForest
3285 c615 420
Reposted fromhagis hagis
SilentForest

July 26 2017

SilentForest
Rufous Hummingbird
Reposted fromPsaiko Psaiko
SilentForest
Przyzwyczaiłam się, że jeśli chcę z kimś być, to go nie ma. Sama muszę się sobą zająć.
— Małgorzata Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viasoulwax soulwax

July 25 2017

SilentForest
SilentForest
SilentForest
7127 d5a1 420
Reposted fromqb qb viapati2k6 pati2k6

July 24 2017

When I start fixing a small bug


/* by charliemini */

8705 076b 420
Reposted fromidiod idiod viamalajnaina malajnaina
SilentForest
Ze wszystkich sił we wszechświecie, najtrudniej jest przezwyciężyć siłę przyzwyczajenia. Siła przyciągania to przy niej pryszcz.
— Terry Pratchett
Reposted fromchujawa chujawa viasoulwax soulwax
SilentForest
Człowieka trzeba widzieć takim, jakim on jest, a nie takim, jakim by się chciało, żeby był.
— Waldemar Łysiak
Reposted frommhsa mhsa viastonerr stonerr
SilentForest
Miłość nie przynosi ze sobą cierpień. Cierpienie przynosi instynkt posiadania, który jest zaprzeczeniem miłości. 
— Antoine de Saint-Exupery
8433 8cbe 420

Bruce Pennington, 1976

July 23 2017

SilentForest
1476 d3fe 420
Reposted fromszyderatyzator szyderatyzator viaxal xal
0713 f8b8 420
Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch viastonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl