Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

SilentForest
3078 7e66 420
Reposted fromOnlyBlue OnlyBlue viashiawasedawa shiawasedawa
SilentForest
2195 73f7 420
Reposted fromikhakima ikhakima viashiawasedawa shiawasedawa
SilentForest
Reposted frombvd bvd viashiawasedawa shiawasedawa
SilentForest
3096 289d 420
SilentForest
5787 7119 420
Reposted fromoll oll viashiawasedawa shiawasedawa
1603 3528 420
Reposted fromYggry Yggry viashiawasedawa shiawasedawa
SilentForest
9386 2a01 420
Reposted fromhagis hagis
SilentForest
Wpływamy na siebie nawzajem - i często zdarza się, że przelotne spotkanie, rozmowa, wymiana myśli, złośliwy żarcik nawet - potrafią wyżłobić głęboki ślad w czyjejś pamięci i zaważyć nawet na całym życiu człowieka.
— Małgorzata Musierowicz "Opium w rosole"
Reposted fromxalchemic xalchemic viasoulwax soulwax
SilentForest
9327 7328 420
Reposted fromkelu kelu viastonerr stonerr
SilentForest
Jest kilka takich tematów, których raczej unikam w towarzystwie, bo jako osoba nieco porywcza, zbyt szybko sięgam w rozmowie po językowego kałasznikowa, używając amunicji typu „ojapierdolę, nie wierzę, że to mówisz”. 
http://missferreira.pl/gdzie-ojciec-nie-moze-tam-matke-posle/
Reposted frommartinif16 martinif16 viashitsuri shitsuri
SilentForest
Reposted fromanderer-tobi anderer-tobi viasiostra siostra
SilentForest
3766 5c4c 420
Reposted fromparkaboy parkaboy viasoulwax soulwax
SilentForest
Jeszcze jedno złudzenie: że zewnętrzne zdarzenia lub inni ludzie mogą cię zranić. Nie mogą. To ty im dajesz taką władzę nad sobą.
— Anthony de Mello - Przebudzenie
Reposted frompoetabezdomny poetabezdomny viasoulwax soulwax
SilentForest
Nie zabieraj dziecku kamieni spod nóg, bo gdy dorośnie, potknie się o ziarenko piasku.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasoulwax soulwax
8241 cb47 420
SilentForest
4599 d290 420
Reposted frommentha mentha viagdziejestola gdziejestola
SilentForest
0550 25d5 420
Reposted fromMiziou Miziou viathetemple thetemple
5628 1486 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viathetemple thetemple
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl